Wetgevingen
ADR wetgeving

Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Het ADR regelt het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen, in alle landen die dit verdrag geratificeerd hebben is het van toepassing op het grensoverschijdend vervoer dat plaats heeft tussen tenminste twee van deze landen.

Op zich heeft het ADR dus geen betrekking op binnenlands vervoer. Toch is het onrechtstreeks, via een Europeese richtlijn, ook van toepassing gemaakt op het grondgebied van de Lidstaten van de Europeese Unie.

Website bevoegde ADR overheid

Hier vindt U de nodige en officiële informatie terug i.v.m. het ADR alsook de volledige ADR.

Met algemene vragen over ADR kunt u terecht bij het Contactpunt van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Met specifieke, dossiergebonden vragen over ADR kunt u terecht op adr@mow.vlaanderen.be.

VLAREM wetgeving

De bescherming van het leefmilieu, onder meer die van lucht tegen verontreiniging en aantasting, is in België een gewestelijke bevoegdheid. De wettelijke basis voor de bestrijding van milieuverontreiniging door hinderlijke inrichtingen in Vlaanderen wordt geleverd door Vlarem I en Vlarem II, beide uitvoeringsbesluiten van het Decreet van 28 juni 1985 betreffende de Milieuvergunning. Het Besluit van de Vlaamse Regering, houdende de vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, Vlarem I, dateert van 6 februari 1991 en werd sindsdien een aantal keer aangepast. Vlarem II is het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne. Ook Vlarem II werd reeds verschillende malen aangepast.

Milieuvergunningendecreet

Bekijk of download de volledige teksten van zowel het milieuvergunningendecreet, Vlarem I als Vlarem II.

art 6.5.1.4 vlarem II : particulier gebruik onder de 5000 kg

"Alle openingen en aansluitingen aan de houder dienen geplaatst boven het maximumpeil van de opgeslagen brandstof, behalve voor bovengrondse houders dienend voor verwarmingsinstallaties zonder aanzuiging, zoals kachels."

Infoblad opslag voor gevaarlijke producten

Gevaarlijke stoffen komen in zo goed als elke onderneming voor. De opslag van dergelijke gevaarlijke producten is vergunningsplichtig vanaf bepaalde hoeveelheden. Daarnaast dient deze opslag ook steeds te voldoen aan eeen aantal voorwaarden, voornamelijk ter bescherming van de bodem. Dit infoblad tracht een samenvatting te geven van de vergunningsplicht en milieuvoorwaarden bij de opslag van  - volgens de milieuwetgeving - gevaarlijke producten.

Download het infoblad opslag gevaarlijke producten

Agentschap Ondernemen heeft een algemene informatiebrochure uitgegeven (februari 2012) die de grote lijnen van de behandelde materie aangeeft. (zij maakt derhalve geen aanspraak op volledigheid.)